Beoordeling blootstelling gevaarlijke stoffen

Wanneer werknemers door inademing of huidcontact blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen, is een aanvullend onderzoek nodig. Daarbij moet worden geïnventariseerd of de blootstelling kan leiden tot schade aan de gezondheid van de werknemers. Dit kan door bloostellingsmetingen te verrichten conform NEN-EN689 en deze te vergelijken met grenswaarden.


Activiteiten
De volgende stappen zijn te onderscheiden:

Bezoek organisatie: afhankelijk van de aard van de blootstelling wordt hierbij de juiste bemonsteringsmethodiek en analyse toegepast.


Rapportage: In een schriftelijke rapportage wordt het onderzoek beschreven, worden de resultaten besproken, conclusies getrokken en worden aanbevelingen gegeven.


Resultaat: uitsluitsel of de grenswaarde wordt overschreden. Op basis hiervan kunnen maatregelen worden geadviseerd.